Privacybeleid STRAPD

STRAPD hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie gegeven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. STRAPD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor u deze verstrekt.
 • Enkel persoon- en adresgegevens vragen die beperkt blijven tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen

Waarom vragen en verwerken wij uw persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door STRAPD verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om nieuwsbrieven te versturen
 • Om feedback te verzamelen
 • Om bestellingen te bezorgen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Huisnummer en eventuele toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft zullen wij enkel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgden van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van mailings
 • Het onderhoud en beheer van onze website
 • Het analyseren van bezoekersgedrag.
 • Het versturen van pakketten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle medewerkers van STRAPD die kennis kunnen nemen tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en frequent wisselend wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en verscherpen deze indien noodzakelijk
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: contact@strapd.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Mocht u bij ons onverhoopt geen gehoor vinden voor uw klacht dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

GET 10% DISCOUNT BY SIGNING UP FOR OUR NEWSLETTER!

By signing up, you agree to STRAPD’s Privacy Policy and Terms and Conditions.